0212 245 3969 - info@aydinayanoglu.com.tr

"İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüştür." Charles F. Kettering

Vergi - Mali Hukuk

GÖRSELLER

Vergi Hukuku - Mali Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Şirket hissedarları ve temsil ve ilzama yetkili Müdürlerin sorumluluklarından, şirket devir ve birleşmeleri ile tasfiye ve dağılma iş ve işlemlerinden, şirket ortaklığı ve hisselerinden,  tasfiye bilançolarından ve şirket bilançoları ile ortaklar cari hesabı alacak ve borçlarından, sözleşmelerdeki vergi, resim ve harçların paylaşımı ve sorumluluklarının belirlenmesi hükümlerinden, vergi mükellefiyeti, kanuni vergi mükellefiyetin sonuçlarının paylaşımı, dağıtılması veya kaldırılmasını içeren özel anlaşmalardan doğan uyuşmazlıklarda.

Vergi - Mali Hukuk